Huisreglement SMan Waarnemingen BV

De gebruiker:

1. verklaart de gegevens op de Besloten Website uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan te wenden in het kader en ten behoeve van de door SMan Waarnemingen BV aan de gebruiker aangeboden werkzaamheden.

2. verklaart geen derden via zijn/haar inlognaam en inlogcode toegang te verschaffen tot de Besloten Website of gegevens hieruit aan derden te verschaffen.

3. verklaart door het gebruik van de gegevens in de Besloten Website niets te doen of te laten wat SMan Waarnemingen BV als waarneemorganisatie kan schaden.

4. gaat er mee akkoord dat SMan Waarnemingen BV hem/haar zonder opgaaf van reden de toegang tot de Besloten Website kan ontzeggen, zonder dat de gebruiker hiertegen beroep of bezwaar aan kan tekenen. Ook ziet de gebruiker af van enige aanspraak op schadevergoeding wanneer hem/haar de toegang tot de Besloten Website wordt ontzegd.

5. erkent dat SMan Waarnemingen BV elke aansprakelijkheid uitsluit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade dan ook die het gevolg is van, voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van de Besloten Website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken als gevolg van eventuele technische storingen, fouten, onderbrekingen, etc.

6. erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Besloten Website berusten bij SMan Waarnemingen BV en de gebruiker zal deze rechten dan ook te allen tijde respecteren.

7. erkent dat aan de inhoud van de Besloten Website geen rechten kunnen worden ontleend.

8. erkent dat SMan Waarnemingen BV in geval van schending van deze gebruikersverklaring door de gebruiker gerechtigd is een schadevergoeding te eisen van de gebruiker.

9. erkent dat hij/zij zorg draagt voor vereiste documenten zoals aangegeven op de SMan Waarnemingen BV website.

10. erkent dat de juistheid van alle persoonlijke gegevens, inclusief het volledige bankrekeningnummer een eigen verantwoording is. SMan Waarnemingen BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve of niet juist aangeleverde bankrekeningnummers.

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden SMan Waarnemingen BV.

Algemene Voorwaarden SMan Waarnemingen BV

Artikel 1 Sman waarnemingen BV

. SMan Waarnemingen BV is een organisatie voor opdrachtgevers (huisartsen, huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorginstellingen) en de bij haar aangesloten waarnemend huisartsen. De werkzaamheden van SMan Waarnemingen BV bestaan uit: bemiddelen, coördineren van waarnemingen, beheer (geldigheid) documenten: BIG, HVRC/RGS, ID, AED, UZI, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, acceptatie klachtenregeling/SKGE, administratie, facturen opdrachtgevers, overzicht waarnemend huisarts gewerkte waarnemingen, uitbetalen waarnemend huisartsen en 24 uur bereikbaarheid (020-2088801). Bemiddelingskosten staan vermeld op de website www.smanwaarnemingen.nl. Over de bemiddelingskosten wordt BTW geheven.

Artikel 2 Definitie Waarnemend huisarts, Opdrachtgever, Opdracht, Waarneming -.

Waarnemend huisarts: Elke waarnemend huisarts die via SMan Waarnemingen BV wordt ingeschakeld, voor een of meer opdrachtgevers. Vervangende huisartsenzorg wordt verricht op basis van vooraf gemaakte afspraken over datum, tijdsduur en tarief. Waarnemend huisartsen gaan bij accepteren van een opdracht akkoord met de Algemene Voorwaarden en bemiddelingskosten welke ten goede komen aan SMan Waarnemingen BV. Ook heeft de opdrachtnemer een meldplicht als er sprake is van maatregelen Wet BIG. -. Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die met SMan Waarnemingen BV een overeenkomst is aangegaan voor het uitzetten van waarneming voor verrichting van uitsluitend vervangende zorg en hiervoor gebruik maakt van de diensten van een opdrachtnemer (zzp’er) voor het, ten behoeve van deze opdrachtgever. -. Opdracht: Een opdracht wordt door de opdrachtgever via het persoonlijke account, schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt. De opdrachtgever geeft de wens weer van het type waarneming, de dagen en welke dagdelen en of uren het betreft. Bij acceptatie van waarneming door de opdrachtnemer zullen vereiste documenten van de opdrachtnemer inzichtelijk zijn na inloggen op de site www.smanwaarnemingen.nl. Bij het aanbieden van waarneming vervangende huisartsenzorg gaat de opdrachtgever akkoord met alle dan van toepassing zijnde voorwaarden. Deze kunnen, onder voorbehoud, zonder vooraankondiging door SMan Waarnemingen BV gewijzigd worden. -. Waarneming: Het op verzoek verrichten van vervangende huisartsenzorg door een waarnemend huisarts/opdrachtnemer, voor een opdrachtgever, tot stand gekomen via SMan Waarnemingen BV tussen de opdrachtgever en waarnemend huisarts.

Artikel 3 Raamovereenkomst incidentele waarneming huisarts -.

Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden verklaart u zich tevens akkoord met het gebruik van onderstaande raamovereenkomst voor alle door u uitgezette, dan wel aangenomen waarnemingen. U ondertekend deze overeenkomst elektronisch op het moment dat u zich met de algemene voorwaarden akkoord verklaart. -. Indien onderstaande overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden wijzigen zullen wij u opnieuw om elektronische ondertekening verzoeken. Overeenkomst – Incidentele waarneming huisarts Overeenkomst – Incidentele waarneming huisarts “Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 08-11-2015 onder nummer 9051585731 beoordeelde overeenkomst.” Partijen: 1. ……………., huisarts/praktijk/zorginstelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (…………) op het adres ………….. patiënt en een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en zelf altijd verantwoordelijk is voor – en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk; – Dat de opdrachtgever aanwijzingen en/of richtlijnen kan geven aan de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:402 B.W.; – Dat het de opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn; – Dat de opdrachtnemer voor de werkzaamheden in de praktijk van opdrachtgever naar de mening van partijen niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, alsmede geen loonbelasting en sociale premies door de opdrachtgever behoeven te worden afgedragen; – Dat de opdrachtnemer zich er van bewust is, dat hij vanwege het ontbreken van een fictieve- of echte dienstbetrekking, geen (sociale verzekerings-)uitkering kan claimen. – Dat deze overeenkomst is beoordeeld en goedgekeurd door de belastingdienst, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 3.1. Begrippen 3.1.1 Patiënt(en): de zorgvrager(s) op het gebied van huisartsenzorg.

3.1.2 Opdracht: een door de opdrachtnemer van de opdrachtgever aanvaard aanbod van opdracht.

3.1.3 Overeenkomst: deze overeenkomst met eventuele daarbij behorende bijlagen.

3.1.4 Huisartsenzorg: de door opdrachtnemer ten behoeve van de patiënten te verrichten werkzaamheden, welke omvatten de geneeskundige advisering / behandeling van de patiënt als huisarts. Artikel 3.2. Onderwerp van de overeenkomst

3.2.1 Met inachtneming van de zorgplicht als omschreven in artikel 7:401 B.W. verleent de opdrachtnemer de huisartsenzorg zelfstandig en is de opdrachtnemer vrij te bepalen op welke wijze de huisartsenzorg wordt verleend. Het staat de opdrachtgever vrij ter zake van de huisartsenzorg aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 B.W.

3.2.2 Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel 7:610 e.v. B.W. of een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Ook komt met het bepaalde in deze overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 e.v. B.W. tot stand. Partijen contracteren uitsluitend met elkaar onder een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W.

3.2.3 Aangezien partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W., verbinden partijen zich ertoe om hun feitelijke gedragingen bij de uitvoering van de huisartsenzorg in overeenstemming te doen zijn met de inhoud en strekking van de overeenkomst teneinde de uitvoering van de wederzijdse contractuele verplichtingen binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren.

3.2.4Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat door deze overeenkomst geen dienstbetrekking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 3.3. Uitvoering van de werkzaamheden 3.3.1 Partijen gaan met elkaar een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd aan op (……….) van (………..…..) tot (……………) te (…………………..)(……………….). Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de voormelde duur.

Artikel 3.4. Verplichtingen en Faciliteiten van de opdrachtgever

3.4.1 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen huisartsenzorg te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.

3.4.2 De opdrachtgever stelt ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden door de opdrachtnemer voldoende personele ondersteuning ter beschikking.

3.4.3 De opdrachtgever zal zijn patiëntenadministratie ter beschikking stellen aan de opdrachtnemer, die hiervan naar eigen inzicht bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik kan maken. De opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen, dat deze administratie op verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de patiënten en voor de opdrachtgever, plaatsvindt. De opdrachtgever behoudt afschriften van de gegevens.

3.4.4 De opdrachtgever stelt voor zijn rekening aan opdrachtnemer zijn huisartsenpraktijk, een eigen spreekkamer, al het voorgaande met inbegrip van de inrichting (in de meest uitgebreide zin) en de overige praktijkvoorzieningen ter beschikking. De opdrachtgever verplicht zich ertoe zich te onthouden van het geven van verplichtende voorschriften met betrekking tot de wijze van gebruik van de praktijk.

3.4.5 Alle goederen, daaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen, afschriften en fotokopieën), welke de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gedurende het bestaan van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever. De originelen van de schriftelijke stukken dienen te allen tijde op de praktijk van de opdrachtgever te blijven.

3.4.6 Bij de beëindiging van deze overeenkomst is de opdrachtnemer gehouden alle goederen van of ten behoeve van de opdrachtgever, die hij op het moment van beëindiging onder zich heeft (waaronder de in lid 5 bedoelde schriftelijke stukken), onverwijld ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. Artikel 3.5. Verplichtingen van de opdrachtnemer 3.5.1De opdrachtnemer garandeert, dat hij bevoegd en bekwaam is om de huisartsenzorg te verlenen.

3.5.2 De opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet en tijdens de duur van deze overeenkomst blijft voldoen aan de beroepseisen zoals die voor de herregistratie zijn gesteld in het Kaderbesluit CHVG en het Besluit Huisartsengeneeskunde. <<< na inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (afkorting: Wkkgz) wordt hieraan de volgende zin toegevoegd: Voorts verklaart de opdrachtnemer door ondertekening van de overeenkomst dat hij voldoet aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

3.5.3 De opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid jegens de patiënt en is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn verwijtbaar handelen en/of nalaten in de uitvoering van de verleende huisartsenzorg.

3.5.4Binnen het kader van de gemaakte afspraken ten aanzien van aard en omvang van de opdracht bepaalt de opdrachtnemer zelf, hoe hij zijn werkzaamheden zal verrichten.

3.5.5 De opdrachtnemer verklaart zich ter zake van de uitvoering Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te hebben aangesloten bij een klachtenregeling. In geval de patiënt klachten heeft over de uitvoering van de verleende huisartsenzorg en deze niet in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en de patiënt kunnen worden verholpen, zal de patiënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. <<< na inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (afkorting: Wkkgz) komt artikel

3.5.5 als volgt te luiden: De opdrachtnemer verklaart dat hij voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ter zake de klachten- en geschillenbehandeling stelt aan zorgaanbieders.

3.5.6De opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de overeenkomst zorg voor dragen, dat SMan Waarnemingen BV over de volgende documenten beschikt: – Na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs; – Een kopie van de polis van de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door hem/haar verleende en nog te verlenen huisartsenzorg, alsmede het meest recente bewijs van betaling van de premie voor die verzekering; – Bewijs van aansluiting bij de in artikel 5.5 bedoelde klachtenregeling; – Een geldig AED certificaat; – Een geldige UZI pas; – HVRC/RGS document.

3.5.7 De opdrachtnemer verklaart ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3.5.8 Indien de opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren, zal de opdrachtnemer onverwijld opdrachtgever daaromtrent inlichten. Opdrachtnemer kan een vervanger aanwijzen. Opdrachtnemer meldt in dat geval aan opdrachtgever wie de werkzaamheden zal uitvoeren. De vervanger dient met het oog op het verlenen van verantwoorde zorg aan dezelfde beroepseisen te voldoen, die in deze overeenkomst aan opdrachtnemer worden gesteld. De opdrachtgever heeft slechts dan het recht om een vervanger niet toe te laten, indien de opdrachtgever gemotiveerd kan aangeven, dat de door opdrachtnemer aangedragen vervanger ongeschikt is voor het verlenen van huisartsenzorg (bijvoorbeeld op basis van eerder negatieve ervaringen met de vervanger, een gegronde klacht tegen de vervanger, etc.) dan wel niet aan de in de overeenkomst aan de opdrachtnemer gestelde eisen voldoet.

Artikel 3.6. Geheimhouding

3.6.1 De opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van patiënten in acht nemen. Bovendien verbindt de opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te nemen om geheimhouding te verzekeren ten aanzien van alle gegevens waarvan de opdrachtnemer kennis neemt bij het verlenen van de huisartsenzorg ten behoeve van de opdrachtgever en/of patiënten. Dit met het doel om de persoonsgegevens van de patiënten te beschermen.

3.6.2 De opdrachtnemer is gehouden alle van de opdrachtgever afkomstige informatie en bedrijfsgegevens en de in het kader van de uitvoering van door de opdrachtgever verstrekte opdracht(en) te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is de opdrachtnemer verboden om zonder toestemming van de andere partijen bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.

3.6.3 De ten aanzien van de opdrachtnemer in lid 1 geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor de opdrachtgever. 3.6.4De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na de afloop van de overeenkomst. 3.6.5De opdrachtgever is eigenaar en beheerder van alle patiëntendossiers in de informatiesystemen (HIS en/of KIS) van de opdrachtgever. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de dossiers in te zien van andere dan aan zijn zorg toevertrouwde patiënten.

Artikel 3.7. Honorering en declaratie

3.7.1.a De opdrachtgever betaald aan SMan Waarnemingen BV het tarief zoals overeengekomen via de website van SMan Waarnemingen BV.

3.7.1.b SMan Waarnemingen BV betaald aan de opdrachtnemer het tarief zoals overeengekomen via de website van SMan Waarnemingen BV .

3.7.2 SMan Waarnemingen BV zal op de eerste van iedere maand alle waarnemingen van de voorgaande maand in rekening brengen.

3.7.3 Indien de opdrachtgever voor haar facturatie nadere gegevens nodig heeft, verplicht de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om binnen 14 dagen na een verzoek daartoe de verzochte gegevens te verstrekken.

3.7.4 De opdrachtgever zal het door de opdrachtnemer gefactureerde bedrag binnen 14 dagen voldoen.

3.7.5 Indien de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft uitgevoerd, en ook niet door een vervanger heeft laten uitvoeren, is de opdrachtgever geen vergoedingen verschuldigd aan de opdrachtnemer. Artikel 3.8. Aansprakelijkheid

3.8.1 De opdrachtnemer staat in voor de door hem/haar verleende huisartsenzorg. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de schade, die de opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de huisartsenzorg als gevolg van gedragingen of nalaten van de patiënt of een derde jegens de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is jegens patiënt en/of opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de patiënt lijdt als gevolg van gedragingen of nalaten van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer zelf ingeschakelde derden.

3.8.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor een passende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met een binnen het werkveld gangbare dekking).

3.8.3 In een voorkomend geval zal de geleden schade mogen worden verrekend met al hetgeen door de betreffende partij op dat moment verschuldigd is of zal worden aan de overtredende partij uit welke hoofde dan ook, onverminderd het recht van betreffende partij om geleden schade op enige andere wijze in rechte te verhalen op de overtredende partij.

Artikel 3.9. Geschil en rechtskeuze

3.9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

3.9.2 Op alle geschillen die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voorkomen zijn de Algemene Voorwaarden van SMan Waarnemingen BV van toepassing. Aldus overeengekomen en elektronisch ondertekend door: Datum: Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Artikel 4 Toepassen van de Algemene Voorwaarden

. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van SMan Waarnemingen BV. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door SMan Waarnemingen BV schriftelijk zijn bevestigd. De overeenkomst tussen SMan Waarnemingen BV en opdrachtgever zal beschouwd worden als een inspanningsverplichting, tenzij contractueel anders is bepaald. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens te zake formulering van de opdracht worden overgenomen door SMan Waarnemingen BV. SMan Waarnemingen BV selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever geformuleerde wensen één of meer waarnemend huisartsen en houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever. Indien niet aan alle eisen en voorkeuren van de opdrachtgever kan worden voldaan, vindt overleg plaats tussen SMan Waarnemingen BV en de opdrachtgever. De waarnemend huisarts, alsmede het uurtarief dat door Sman in rekening gebracht zal worden, worden door SMan Waarnemingen BV n aan opdrachtgever voorgesteld. De opdrachtgever geeft hierop zijn mondelinge of schriftelijke akkoord. SMan Waarnemingen BV stuurt een schriftelijke bevestiging wanneer de opdracht is ingevuld. SMan Waarnemingen BV tracht zoveel mogelijk te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen van de waarneming. SMan Waarnemingen BV geeft opdrachtgevers een persoonlijke account + inlog en gaat akkoord met de inspanningsplicht voor het invullen van de aangeboden waarneming en conformeert zich t.a.t. met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

-. SMan Waarnemingen BV handelt naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk. Iedere aansprakelijkheid voor het functioneren van de door SMan Waarnemingen BV bij de opdrachtgever geïntroduceerde waarnemend huisarts, respectievelijk voor de gevolgen van het handelen of nalaten van de door SMan Waarnemingen BV bij de opdrachtgever geïntroduceerde waarnemend huisarts, daaronder begrepen winstderving en gederfde inkomsten, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade van derden of welke andere gevolgschade dan ook veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit behoort tot de (beroeps)aansprakelijkheid van de waarnemend huisarts. Deze is zelf aansprakelijk voor zijn/haar handelen en functioneren en vrijwaart SMan Waarnemingen BV voor eventuele vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. SMan Waarnemingen BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de opdrachtgever.

Artikel 6 Facturen

-.SMan Waarnemingen BV draagt zorg voor de facturering aan de opdrachtgever zoals overeengekomen in de overeenkomst SMan Waarnemingen BV en opdrachtgever. De facturen van Sman aan opdrachtgever worden uitgeschreven op basis van de overeenkomst en de geleverde werkzaamheden, tenzij door SMan Waarnemingen BV schriftelijk anders is bevestigd.

Artikel 7 Betaling

-. De navolgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen SMan Waarnemingen BV en opdrachtgevers. De door SMan Waarnemingen BV ingediende factuur wordt op de 1e van de nieuwe maand schriftelijk aangeleverd. Indien de factuur van SMan Waarnemingen BV niet binnen de op de factuur genoemde termijn van 14 dagen is betaald, is de opdrachtgever in verzuim en volgt op de 14de van de maand automatisch een 1e herinneringsnota. Bij opnieuw verzuim, zal op de 21ste van de maand een tweede herinneringsnota verstuurd worden met daarin verwerkte administratiekosten. Indien SMan Waarnemingen BV genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Het debiteurenrisico is voor de SMan Waarnemingen BV. SMan Waarnemingen BV, noch degene die het uitvoeren, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor werk dat aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.

Artikel 8 Annuleren van een opdracht, vervangende waarnemend huisarts, inspanningsplicht -.

SMan Waarnemingen BV stuurt van elke ingevulde werkovereenkomst van de aangeboden waarneming een schriftelijke bevestiging. Indien de waarnemend huisarts als gevolg van het niet voortijdig annuleren staat ingepland of bij aankomst op de huisartsenpraktijk of huisartsenpost overbodig blijkt te zijn, dan zal de waarneming volledig in rekening worden gebracht om de waarnemend huisarts schadeloos te stellen en derving op inkomsten te voorkomen. -. Indien door ziekte of persoonlijke omstandigheden de waarnemend huisarts niet is staat is om de geplande waarneming voor opdrachtgever uit te voeren, dan dient de waarnemend huisarts dit zo spoedig mogelijk te melden aan de dienstdoende coördinator van de SMan Waarnemingen BV op het nummer 020-2088801. SMan Waarnemingen BV heeft een 100% inspanningsplicht om een vervangende waarnemende huisarts te zoeken. De vervangend waarnemend huisarts wordt op initiatief van verhinderde waarnemend huisarts, in overleg met SMan Waarnemingen BV ter vervanging ingezet. De vervangend waarnemend huisarts zal de werkzaamheden verrichten onder dezelfde voorwaarden als die op vorig ingeplande waarnemer van toepassing zijn.

Artikel 9 Voortgezette samenwerking tussen opdrachtgever en waarnemer -.

Elke vorm van samenwerking tussen waarnemend huisarts en opdrachtgever, die tot stand komt nadat waarnemer op basis van een overeenkomst van waarneming werkzaamheden heeft verricht voor opdrachtgever, zal niet door SMan Waarnemingen BV belemmerd worden.

Artikel 10 Privacy
Voor beleid en voorwaarden omtrent privacy en privacy wetgeving verwijzen wij graag naar ons privacy statement, welke eveneens inzichtelijk is op onze website.

Artikel 11 Slotbepaling -.
Deze voorwaarden staan beschreven op de website www.smanwaarnemingen.nl

Algemene voorwaarden nascholing/training

 

Algemene voorwaarden nascholing/training
Door het inschrijven of deelnemen aan een nascholing/training aanvaardt u de algemene voorwaarden van SMan waarnemingen. Alleen met goedkeuring van SMan waarnemingen kan er worden afgeweken van de algemene voorwaarden.

Inschrijving
Na inschrijving ontvangt u een definitieve bevestiging per mail. Indien de nascholing/training vol is, kunt u ervoor kiezen om op de reservelijst geplaatst te worden. U wordt benaderd als er een plek beschikbaar komt.

Kosten/betaling
De kosten staan vermeld bij de desbetreffende nascholing/training. U ontvangt een factuur per mail. De factuur dient voldaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Annuleringsvoorwaarden voor deelnemer
Alleen schriftelijke annulering wordt in behandeling genomen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@smanwaarnemingen.nl. Indien u geen bevestiging heeft gekregen, hebben wij uw annulering niet ontvangen.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de nascholing/training zijn geen kosten verschuldigd.

Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de nascholing/training wordt € 12,50 administratiekosten bij u in rekening gebracht.

Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de nascholing/training is het gehele bedrag verschuldigd.

Vervanging
Indien u verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen. Dit kunt u per mail doorgeven. Vervanging na aanvang van de nascholing/training is niet mogelijk.

No show
Als u niet aanwezig bent op de nascholing/training of niet tijdig annuleert, zullen de kosten niet worden gerestitueerd.

Annulering door SMan waarnemingen
Indien SMan waarnemingen genoodzaakt is om de nascholing/training te annuleren, kan de deelnemer hier geen rechten aan ontleden. De reeds ontvangen deelnemersgelden zullen binnen twee weken worden gerestitueerd.

Registratie van event
Tijdens een nascholing kunnen beeld en/of geluid registraties gemaakt worden. Bij inschrijving gaat uw hiermee akkoord.

Aansprakelijkheid
SMan waarnemingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of diefstal.